Samlingarna

Ålands museums samlingar utgör en omfattande kunskapsbank för förmedling av, och kunskap om, hur människor levt och verkat under olika tider. Genom inventeringar, undersökningar, dokumentationer, insamlingar och donationer utökas arkiv, föremåls- och fotosamlingar kontinuerligt. Föremål ur samlingarna visas i Ålands museums samtliga sevärdheter.

Konstsamlingen

Konstsamlingen omfattar över 1000 verk med åländsk anknytning och i samlingen ingår Stiftelsen Ålands Vänner r.f.s konstsamling och Irene och Halvdan Stenholms samling.

Ansvarig för konstsamlingen är
konstintendent Susanne Procopé Ilmonen.

Etnologiska samlingen

I över hundra år har föremål samlats in för att bevara det åländska kulturarvet i ett landskapsmuseum. Samlingen består av över 35 000 föremål. I samband med förvärvet dokumenteras uppgifter om föremålens tillverkning och användning som gör att de kan sättas in i historiska sammanhang. I samlingarna finns vackert målade skåp och utsirade allmogeföremål, men även enkla bruksföremål och moderna industriprodukter.

Ansvarig för den etnologiska samlingen är
antikvarie Kitty Strandvik.

Textilsamlingen

I samlingen finns över 5000 textila föremål. Textilsamlingen består mestadels av kläder, skor och hemtextilier. De äldsta textilierna är från 1700-talet. Från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet finns mycket damkläder bevarade. Från 1900-talet ligger tyngdpunkten på inredningstextilier och  klädesplagg.

Ansvarig för textilsamlingen är
konservator Susan Hannusas.

Arkeologiska samlingen

Redan från år 1843 har det samlats in fynd från olika undersökningar inom landskapet. De arkiverade fynden kan berätta om mänskligt beteende och om hur människor strukturerat sin tillvaro under olika perioder i historien. I den arkeologiska samlingen finns över 100 000 katalogiserade fynd. Allt från stenålder fram till modern tid finns representerat i samlingen i form av redskap, husgeråd, personliga tillhörigheter, etc.

Ansvarig för den arkeologiska samlingen är
vik. antikvarie Veronica Lindholm.

Fotosamlingen

Fotoarkivet omfattar drygt 65 000 bilder. Bilderna visar allt från åländska personporträtt genom åren till bilder från gårdar och miljöer som inte längre finns. En stor mängd äldre fotografier belyser olika perioder i Ålands historia.

Ansvarig för fotosamlingen är
antikvarie Staffan Beijar.

Vård och konservering

Varje enskilt föremål är en källa för kunskap och det är museets uppgift att bevara föremålen till kommande generationer. Föremålen måste förvaras i rätt miljö och kräver kontinuerlig översyn och vård samt vid behov konservering.

Frågor om förvaring och skötsel av föremål besvaras av konservator Susan Hannusas.

Arkiven

DOKUMETATIONSARKIV

Inom Ålands museum dokumenteras kontinuerligt olika livsformer, kulturella sammanhang och materiella världar. Vid dokumenteringen används ljudupptagningar, fotografering, filmning och uppteckningar. Materialet har resulterat i ett arkiv som består av ljudmaterial, renskrivna intervjuer, fotografier, ritningar och urklipp samt arkeologiska rapporter.

LJUDARKIV

Sedan slutet av 1970-talet har en kontinuerlig inspelningsverksamhet av musik och folktraditioner bedrivits. Idag förfogar museet över en unik samling ljudinspelningar som omfattar omkring 1 000 ljudband med intervjuer och musik från hela landskapet. Intervjuerna, av vilka många är renskrivna, utgör en viktig källa när det gäller forskning kring dialekter, musik och folktraditioner.

FILMER OCH INTERVJUER

I Ålands museums samling ingår även rapporter från de fältarbeten, som museets personal gjort under åren. I rapporterna ingår fotografier, intervjuer, filmer m.m.

Exempel på fältarbeten är filmdokumentation av ringdans på Kökar, insamling av material om Nyhamns gruva, insamling av ortnamn i Mariehamn, dokumentation av ryska tiden i Mariehamn, ungdomskultur i Mariehamn, midsommartraditioner, millenniefirandet, begravningsseder i Geta, fiskelägen i Föglö, bygget av galeasen Albanus, skonaren Linden samt fisksumpen Jehu och åländska havsfyrar.